Groepspraktijk Medizorg

Bekijk ons team

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op de website die Vlaamse Nieuwsmedia ter beschikking stelt, zijnde http://www.krantenmaker.be en de inhoud en diensten die op deze website worden aangeboden onder de naam KrantenMaker, hierna genoemd "de Dienst".

1.2. De Gebruiker aanvaardt expliciet de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden alvorens gebruik te maken van de Dienst.

Artikel 2. Omschrijving van de Dienst

2.1. KrantenMaker is een online tool, toegankelijk voor leerkrachten en leerlingen in België, waarmee op een makkelijke en intuïtieve manier een krant kan worden aangemaakt die er net zo uitziet als een “echte” krantenpublicatie. Zowel op het scherm als op papier heeft het eindproduct de look and feel van een krant.

Artikel 3. Aanmaak van een account

3.1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker zich kosteloos een account aan te maken door een aantal Persoonsgegevens mee te delen (naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, school) en zich akkoord te verklaren met de gebruiksvoorwaarden.

3.2. De Gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier, en deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk en spontaan te actualiseren/ mee te delen aan Vlaamse Nieuwsmedia.

3.3. De Gebruiker dient de registratie te bevestigen door op een link te klikken die zich bevindt in de bevestigingsmail die de Gebruiker op het ingevoerde e-mailadres ontvangt. In het geval dat de bevestigingsmail de Gebruiker niet bereikt wegens een foutief ingevuld e-mailadres of in het geval dat de bevestiging niet binnen de twee dagen heeft plaatsgevonden, blokkeert Vlaamse Nieuwsmedia de account.

3.4. Vlaamse Nieuwsmedia kan de registratie van een Gebruiker weigeren of achteraf afkeuren indien blijkt dat (i) de Gebruiker zich in strijd met bovenstaande heeft geregistreerd, (ii) de Gebruiker reeds eerder de toegang is ontzegd of (iii) indien Vlaamse Nieuwsmedia gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Gebruiker niet te goeder trouw handelde bij de registratie.

3.5. Eens de registratieprocedure voltooid is, wordt aan de Gebruiker een account toegekend waarmee hij de door Vlaamse Nieuwsmedia aangeboden Dienst kan afnemen.

3.6. Alle activiteiten die plaatsvinden onder de account en het wachtwoord van de Gebruiker vallen onder de verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. Indien de Gebruiker het vermoeden heeft dat een onbevoegde zijn wachtwoord in handen heeft gekregen, dient de Gebruiker dan ook zo snel mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen.

Artikel 4. Inhoud van de Dienst

Aan de Gebruiker wordt volgende diensten aangeboden om zijn of haar krant aan te maken:

  • Het toevoegen van tekstvakken op de krantenpagina’s;
  • Het vergroten van de krant, herschalen van tekstvakken of het wissen van items;
  • Het raadplegen van externe bronnen zoals het krantenarchief op Gopress en sociale media;
  • Het toevoegen van eigen bestanden;
  • Het opslaan van de krant in pdf-formaat of als internetkrant;
  • Het delen van de krant met vrienden via internet, sociale media en email.


Artikel 5. Gebruik van de Dienst

5.1. Vlaamse Nieuwsmedia verleent de Gebruiker een persoonlijk, tijdelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken voor niet-professionele doeleinden. Ieder ander gebruik van de Dienst is verboden. De Gebruiker heeft niet het recht om de Dienst voor commerciële doeleinden aan te wenden.

5.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette of deze gebruiksvoorwaarden, noch enige daad te stellen die op enig ogenblik de goede werking van de Dienst op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen. Hieronder vallen ondermeer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen:
pogingen tot inbraak in het platform of andere door Vlaamse Nieuwsmedia verstrekte Diensten;
het uploaden van virussen;
hacken of een poging tot hacken;
het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen;
het op enige wijze dan ook reproduceren van de software.

5.3. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Dienst enkel te gebruiken voor wettige doeleinden.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de Dienst niet te gebruiken om enig materiaal te verzenden, ontvangen, uploaden of downloaden, gebruiken of hergebruiken waarvan het bestaan, de inhoud, het in bezit hebben, de verdeling of het gebruik beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, obsceen, vulgair, pornografisch, racistisch, discriminerend, negationistisch, nazistisch, grof, lasterlijk, frauduleus of misleidend is, inbreuk pleegt op auteursrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten, portretrechten, zakengeheimen of wetten inzake bescherming van het privéleven, een misdrijf uitmaakt of een bevel van een rechtbank of overheid overtreedt, of op enige andere manier onwettig is.

5.4. De Gebruiker verbindt zich ertoe de openbare orde op de Dienst niet te verstoren. Dit houdt in dat hacken of poging tot hacken, spammen, sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven langeteksten, etc. niet toegelaten zijn.

5.5. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn of haar gebruikersnaam en paswoord geheim te houden en nooit aan derden door te geven en nooit de gebruikersnaam en/of het paswoord van een andere gebruiker te gebruiken zonder voorafgaande toestemming. De Gebruiker verbindt zich er bovendien toe de Dienst niet te zullen gebruiken om zich uit te geven voor iemand anders.

5.6. Inbreuken op het hierboven uiteengezette beleid, kunnen aanleiding geven tot een onmiddellijke
opschorting of beëindiging van de account door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving tot de Gebruiker aan al de verplichtingen voldoet, ofwel automatisch, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder opzegging of vergoeding. In geval van beëindiging zal de account buiten werking worden gesteld en kan de Gebruiker mogelijk geen toegang tot zijn of haar account of eventuele bestanden in zijn of haar account krijgen, hoewel kopieën enige tijd in het systeem kunnen blijven staan voor back-up doeleinden.

5.7. Vlaamse Nieuwsmedia behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om het gebruik door de Gebruiker van de Dienst te onderzoeken, teneinde vast te stellen of er sprake is van een schending van de gebruiksovereenkomst of om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan alle toepasselijke wetgevingen, regelgevingen of bevelen van de overheid. Vlaamse Nieuwsmedia wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af in verband met een door de Gebruiker gemaakte inbreuk op het hierboven uiteengezette beleid.

Artikel 6. Beschikbaarheid van de Dienst

6.1. De Dienst is 24u, 7 dagen op 7 toegankelijk voor de Gebruiker.

6.2. Vlaamse Nieuwsmedia verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om een optimale toegang zowel naar beschikbaarheid als naar bruikbaarheid tot de website te verzekeren, maar kan niet garanderen dat de Dienst op elk ogenblik beschikbaar is, of dat er zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Vlaamse Nieuwsmedia zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

6.3. Vlaamse Nieuwsmedia kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de beschikbaarheid, de tijdigheid, de beveiliging of de betrouwbaarheid van de Dienst. In geval van panne, onderhoudswerkzaamheden of beëindiging van de Dienst is het mogelijk dat bepaalde gegevens verdwijnen of niet meer kunnen worden geraadpleegd. De Gebruiker dient zelf in te staan voor een back-up van deze gegevens. De Gebruiker dient eveneens zelf in te staan voor de technische maatregelen om zijn of haar computer te beveiligen tegen indringing door derden en/of om de vertrouwelijkheid en de integriteit van uw gegevens te verzekeren. Vlaamse Nieuwsmedia beveelt de Gebruiker het gebruik van een up-to-date antivirus programma aan alvorens de Dienst te gebruiken.

6.4. Vlaamse Nieuwsmedia heeft het recht om de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing van de gebruikte programmatuur of verbetering van de functionaliteit. Vlaamse Nieuwsmedia zal de Gebruiker indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Vlaamse Nieuwsmedia is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met dergelijke buitengebruikstelling.

6.5. Indien Vlaamse Nieuwsmedia omwille van overmacht niet tot levering in staat is waardoor de nakoming van haar verbintenissen redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Dienst worden opgeschort, dan wel worden beëindigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht valt de schade die haar oorsprong vindt in de volgende gevallen: een staking, een onderbreking van de energievoorziening, een netwerkonderbreking, een onderbreking in de internetverbinding te wijten aan de publieke of private operatoren van wie Vlaamse Nieuwsmedia afhangt, een verlies van de licenties op de diensten en applicaties die ter beschikking worden gesteld voor zover dit verlies niet toe te rekenen valt aan Vlaamse Nieuwsmedia, binnenlandse onlusten, brand, overstroming en oorlog.

6.6. Vlaamse Nieuwsmedia behoudt zich het recht voor om op enig moment de Dienst te schorsen of op te heffen met of zonder kennisgeving aan de Gebruiker en zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Gebruiker.

Art. 7. Aansprakelijkheid

7.1. De raadpleging en het gebruik van de Dienst gebeurt op risico van de Gebruiker. De verplichting tot dienstverlening beperkt zich tot een middelenverbintenis. Vlaamse Nieuwsmedia is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de Gebruiker zou lijden in het kader van gebruik van Krantenmaker. Vlaamse Nieuwsmedia is evenmin aansprakelijk voor telecommunicatiekosten die hoger dan verwacht of gebruikelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de bezoeker gebruikte medium.

7.2. De inhoud die via een van de Dienst geraadpleegd kan worden, behoort uitgevers of auteurs toe en is hun verantwoordelijkheid. Vlaamse Nieuwsmedia oefent bijgevolg geen enkel redactionele controle uit op de geraadpleegde inhoud. Vlaamse Nieuwsmedia garandeert evenmin de juistheid of exhaustiviteit van deze inhoud en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vertrouwen dat de Gebruiker gesteld heeft in de informatie die hij via deze inhoud heeft verkregen.

7.3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn of haar gebruikersnaam worden uitgevoerd en voor het geheimhouden van zijn of haar paswoord.

7.4. De Gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de door hem of haar geplaatste inhoud en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. Vlaamse Nieuwsmedia onderschrijft de door de Gebruiker geplaatste inhoud en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen en adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met de door de Gebruiker geplaatste inhoud af.

7.5. Vlaamse Nieuwsmedia heeft evenmin enige verplichting om de door de Gebruiker geplaatste inhoud in de gaten te houden. Vlaamse Nieuwsmedia behoudt zich het recht voor om te beslissen of de door de Gebruiker geplaatste inhoud aan de in de gebruiksvoorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet en kan dergelijke door de Gebruiker geplaatste inhoud verwijderen en/of op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang voor het uploaden van inhoud, die in strijd is met onderhavige gebruiksvoorwaarden, beëindigen.

7.6. Vlaamse Nieuwsmedia behoudt zich eveneens het recht voor om inhoud te openen, te lezen,
bewaren en openbaar te maken, waarvan Vlaamse Nieuwsmedia vindt dat dit nodig is om hetzij
eventuele geldende wet- en regelgeving of bevel van een instantie na te komen, hetzij uitvoering aan
deze overeenkomst te geven (met inbegrip van onderzoek naar mogelijke overtreding ervan), hetzij
fraude, beveiliging- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te
handelen.

Art. 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. De door Vlaamse Nieuwsmedia verstrekte Dienst, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Vlaamse Nieuwsmedia of aan derden. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze ervan is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vlaamse Nieuwsmedia.

8.2.De Gebruiker is gerechtigd auteursrechtelijk beschermde krantenartikels via een zoekfunctie op te zoeken in Krantenmaker via het Gopress Krantenarchief. De krantenartikels kunnen als feed in de door de Gebruiker aangemaakte krant gesleept worden. Onder geen beding is het toegestaan dat de Gebruiker de artikels uit Gopress geheel of gedeeltelijk opneemt in zijn of haar krant, enkel het slepen van de feed is toegestaan. Het krantenartikel lezen, kan door de klikken op “Lees meer”. Daarna wordt de Gebruiker doorgeschakeld naar de viewer die gebruikt wordt voor Bibnetgebruikers. Actuele artikels (publicatie dag zelf of dag ervoor) kunnen gelezen worden aan de hand van KiK-codes. Eerder gepubliceerde artikels kunnen vrij gelezen worden.

8.3. Als houder van een account is de Gebruiker gerechtigd inhoud (foto’s en tekstuele inhoud) te plaatsen. De Gebruiker behoudt al uw eigendomsrechten op de door hem of haar geplaatste inhoud, doch dient de Gebruiker de Vlaamse Nieuwsmedia en andere gebruikers beperkte licentierechten te verlenen. Deze licentierechten zijn omschreven in artikel 8.4. van deze gebruiksvoorwaarden.

8.4. Als de Gebruiker inhoud naar de Dienst uploadt of op de website plaatst, verleent de Gebruiker Vlaamse Nieuwsmedia een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie voor het gebruik, deverveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van degeplaatste inhoud in verband met de verlening van de Dienst en in verband met het aanbieden van dewebsite, waaronder het promoten en verder verspreiden van de website en de daarvan afgeleide werken in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook.
De Gebruiker verleent iedere gebruiker van de website eveneens een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrijelicentie voor het zich via de website toegang verschaffen tot de door u geplaatste inhoud.

8.5. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud op de website te plaatsen waarop auteursrechten van derden rusten, tenzij de Gebruiker over een officiële licentie of toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt om het materiaal in kwestie om de website te plaatsen.
De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij of zij verantwoordelijk is voor de door hem of haar geplaatste inhoud en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan, met inbegrip van doch niet beperkt tot, een verspreiding op een papieren drager door de Gebruiker.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1. De Gebruiker waarborgt Vlaamse Nieuwsmedia schadeloos te stellen voor alle schade en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden (met inbegrip van aansprakelijkheid of kosten van alle vorderingen, schadevergoeding, processen, boetes, proceskosten en kosten voor een advocaat voor welke aard dan ook) die een gevolg zijn van een gebruik van de Dienst vanaf zijn of haar account in strijd met de rechten van derden, met de wet of met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. In dat geval zal Vlaamse Nieuwsmedia de Gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke aanspraak.

Artikel 10. Verwerking van Persoonsgegevens

10.1. Een voorwaarde voor het gebruik van de Dienst is dat de Gebruiker akkoord gaat met het Privacybeleid van Vlaamse Nieuwsmedia. Dit Privacybeleid legt uit hoe Vlaamse Nieuwsmedia de persoonlijke gegevens verwerkt en de privacy beschermt wanneer de Gebruiker gebruik maakt van de Dienst.

10.2. De Gebruiker gaat akkoord met het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid.

Artikel 11. Verklaringen

11.1. De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij of zij over alle vereiste rechten, machtigingen en bevoegdheden beschikt om deze gebruiksovereenkomst en de hieronder vallende verplichtingen aan te gaan.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1. Vlaamse Nieuwsmedia is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Vlaamse Nieuwsmedia maakt alsdan een nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden beschikbaar op de website en informeert de Gebruiker hierover via een pop-up.

12.2. Vlaamse Nieuwsmedia is gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden en al de rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de Dienst van haar overneemt.

12.3. Indien een van de clausules van deze gebruiksvoorwaarden nietig zou worden bevonden, blijven de gebruiksvoorwaarden voor het overige hun geldigheid behouden.

12.4. De contractuele relatie tussen Vlaamse Nieuwsmedia en de Gebruiker wordt enkel geregeld door deze gebruiksvoorwaarden.

12.5. De Gebruiker kan geen afstand doen van de rechten en verplichtingen van deze gebruiksvoorwaarden dan mits schriftelijke instemming van Vlaamse Nieuwsmedia.

12.6. Alle geschillen naar aanleiding van het bezoek aan de website en het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel.

12.7. Enkel het Belgisch recht is op deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Dr. Paul Leysen

03 669 71 73

Dr. Ilse Cruysweegs

Dr. Gwendoline Leysen

Dr. Annelies Thibaut